اتفاقات

مسئول علمی بخش: دکتر مسعود  نموی  ( متخصص داخلی )

سرپرستار بخش: محمدحسین بخش پور (کارشناس پرستاری)

تعداد پرسنل: 31 نفر

تعداد تخت: 18 تخت بستری + 4 تخت اطفال + تخت بحران

فعالیت های بخش:
اسكرين توسط پزشك عمومی كاور مي گردد . با توجه به وضعيت بيمار و نوع بيماري اقدامات مورد نياز انجام و بيماران به واحد هاي ذير ربط ارجاع داده   مي شوند .بيماراني كه نياز به انجام پروسيجر هاي مختلف دارند مانند : سونوگرافي ، راديولوژي ، آزمايش و ... دارند كه براي انجام اين پروسيجر ها به قسمت هاي مربوطه ارجاع داده خواهد شد و سپس بر اساس جواب‌ آزمايش ، سونو بيمار يا جهت مشاوره در اتفاقات بستری می گردد و در صورت مشكل نداشتن بيمار با دارو مرخص مي گردند.
1-    بيماراني كه نياز به ادامه درمان و مشاوره دارند به بخش  مربوطه انتقال داده می شوند.
2- بيماراني كه مشكلات نرولوژي ،داخلی شدید و... و نیاز به اقدامات درمانی  پیشرفته تری دارند  پس از رفع وضعيت بحراني و هماهنگی با بيمارستان مقصد بيمار با آمبولانس اعزام می گردد.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-27 9:40        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ