اثربخشي باليني (clinical effectiveness):
سنجش اثر مداخلات باليني، اعم از اثرات درماني يا عوارض، بخش كليدي و اصلي نظام حاكميت باليني است، اگرچه دشوارترين آنها نيز مي باشد. در اين بخش نتايج درماني و عوارض مورد انتظار از مداخلات درماني شايع به شكل عيني و قابل اندازه گيري تعريف و فرآيندي متناسب و كاربردي براي جمع آوري اطلاعات مورد نياز و همچنين، تجزيه و تحليل و بازخورد مناسب به آن طراحي و اجرايي مي گردد.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-27 10:55        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ