لیست دوره ها

نام دوره وضعیت تاریخ شروع تاریخ خاتمه مدت عملی مدت تئوری مدت شماره مجوز تاریخ مجوز تاریخ ارجاع آخرین ارجاع به نام مجری تعداد شرکت کنندگان نفر ساعت نفر ساعت قبولی
نحوه صحيح گزارش نويسي اوراق پزشكي و پرستاري بایگانی 1394/02/16 1394/02/16 0 2 2 70/94/1 1394/02/07 1394/02/22 سميه رستم نژاد بيمارستان شهدا ني ريز 39 78 78
اصول بهداشت محيط در بيمارستانها  بایگانی 1394/02/21 1394/02/21 0 2 2 70/94/2 1394/02/13 1394/02/29 سميه رستم نژاد بيمارستان شهدا ني ريز 42 84 84
كنترل عفونت بيمارستاني( تزريق ايمن ،هپاتيت، ايدز)  بایگانی 1394/02/27 1394/02/27 0 2 2 70/94/3 1394/02/22 1394/02/29 سميه رستم نژاد بيمارستان شهدا ني ريز 44 88 86
مديريت خطا و خطر مقدماتي  بایگانی 1394/03/05 1394/03/05 0 4 4 70/94/4 1394/02/27 1394/04/16 سميه رستم نژاد بيمارستان شهدا ني ريز 21 84 84
كنترل علائم حياتي بایگانی 1394/03/06 1394/03/06 0 2 2 70/94/5 1394/02/27 1394/03/25 سميه رستم نژاد بيمارستان شهدا ني ريز 44 88 86
سرم درماني و مراقبتهاي پرستاري آن بایگانی 1394/03/07 1394/03/07 0 2 2 70/94/6 1394/02/27 1394/03/25 سميه رستم نژاد بيمارستان شهدا ني ريز 44 90 88
مديريت خطا و خطر در فرايندهاي پرستاري بایگانی 1394/03/09 1394/03/09 0 4 4 70/94/7 1394/02/27 1394/03/25 سميه رستم نژاد بيمارستان شهدا ني ريز 40 160 160
مديريت خطا و خطر در فرايندهاي آزمايشگاه  بایگانی 1394/03/10 1394/03/10 0 4 4 70/94/8 1394/02/29 1394/03/25 سميه رستم نژاد بيمارستان شهدا ني ريز 23 92 92
فيبريلاسيون بطني و درمان آن بایگانی 1394/04/13 1394/04/13 0 4 4 70/94/9 1394/03/31 1394/04/16 سميه رستم نژاد بيمارستان شهدا ني ريز 44 176 176
تشخيص و درمان آريتمي قلب  بایگانی 1394/04/14 1394/04/14 0 4 4 70/94/10 1394/03/31 1394/04/16 سميه رستم نژاد بيمارستان شهدا ني ريز 44 176 176
مهارتهاي تصميم گيري بایگانی 1394/04/18 1394/04/18 0 8 8 70/94/12 1394/04/08 1394/04/24 سميه رستم نژاد بيمارستان شهدا ني ريز 45 360 360
ديابت وCKD بایگانی 1394/04/20 1394/04/20 0 4 4 70/94/11 1394/04/08 1394/04/24 سميه رستم نژاد بيمارستان شهدا ني ريز 44 176 176
رژيم درماني در كنترل وزن بایگانی 1394/04/22 1394/04/22 0 6 6 70/94/13 1394/04/10 1394/04/24 سميه رستم نژاد بيمارستان شهدا ني ريز 45 270 270
مراقبت از زخم  بایگانی 1394/04/23 1394/04/23 0 4 4 70/94/14 1394/04/10 1394/04/30 سميه رستم نژاد بيمارستان شهدا ني ريز 44 176 176
تعادل در تغذيه و ورزش صحيح بایگانی 1394/04/27 1394/04/28 0 8 8 70/94/17 1394/04/21 1394/05/07 سميه رستم نژاد بيمارستان شهدا ني ريز 40 320 320
ويتامين D و اهميت مصرف آن  بایگانی 1394/04/29 1394/04/29 0 4 4 70/94/15 1394/04/16 1394/05/07 سميه رستم نژاد بيمارستان شهدا ني ريز 40 160 160
ديابت  بایگانی 1394/04/30 1394/04/30 0 4 4 70/94/16 1394/04/16 1394/05/07 سميه رستم نژاد بيمارستان شهدا ني ريز 40 160 160
مقادير بحراني در آزمايشگاه  بایگانی 1394/05/03 1394/05/03 0 4 4 70/94/18 1394/04/21 1394/05/07 سميه رستم نژاد بيمارستان شهدا ني ريز 24 96 96
تاثير هموليز بر روي آزمايشات بایگانی 1394/05/04 1394/05/04 0 4 4 70/94/19 1394/04/21 1394/05/07 سميه رستم نژاد بيمارستان شهدا ني ريز 24 96 96
اسوه حسنه بایگانی 1394/05/05 1394/05/07 0 24 24 70/94/20 1394/04/29 1394/05/13 سميه رستم نژاد بيمارستان شهدا ني ريز 40 960 960
زخم بستر و راههاي پيشگيري از آن بایگانی 1394/05/08 1394/05/08 0 4 4 70/94/22 1394/04/30 1394/05/13 سميه رستم نژاد بيمارستان شهدا ني ريز 34 136 136
بيماريهاي اتوايميون و بررسي آزمونهاي مربوطه بایگانی 1394/05/10 1394/05/10 0 4 4 70/94/21 1394/04/29 1394/05/13 سميه رستم نژاد بيمارستان شهدا ني ريز 23 96 92
كارگاه آموزشي نحوه استفاده از سرنگ پمپ و نگهداري آن بایگانی 1394/05/15 1394/05/15 2 2 4 70/94/23 1394/04/30 1394/06/06 سميه رستم نژاد بيمارستان شهدا ني ريز 40 160 160
سرطان و پيشگيري از آن  بایگانی 1394/05/17 1394/05/17 0 4 4 70/94/25 1394/05/03 1394/06/06 سميه رستم نژاد بيمارستان شهدا ني ريز 39 160 156
ديابت  بایگانی 1394/05/18 1394/05/18 0 4 4 70/94/26 1394/05/03 1394/06/06 سميه رستم نژاد بيمارستان شهدا ني ريز 39 156 156
urjent result براي ليست آزمايش هاي حياتي بایگانی 1394/05/19 1394/05/19 0 4 4 70/94/24 1394/05/03 1394/06/06 سميه رستم نژاد بيمارستان شهدا ني ريز 40 160 160
آموزش نحوه كار با دستگاه دي سي شوك بایگانی 1394/05/20 1394/05/20 2 2 4 70/94/27 1394/05/10 1394/06/06 سميه رستم نژاد بيمارستان شهدا ني ريز 40 160 160
آموزش نرم افزار اتوماسيون اداري نسخه 1 بایگانی 1394/05/26 1394/05/26 0 6 6 70/94/28 1394/05/14 1394/06/06 سميه رستم نژاد بيمارستان شهدا ني ريز 38 228 228
كاربرد فن آوري اطلاعات بایگانی 1394/05/28 1394/05/28 0 6 6 70/94/29 1394/05/14 1394/06/06 سميه رستم نژاد بيمارستان شهدا ني ريز 38 228 228
شكوه وصال بایگانی 1394/06/11 1394/06/11 0 15 15 70/94/31 1394/05/31 1394/05/28 سميه رستم نژاد بيمارستان شهدا ني ريز 66 3555 195
اسوه حسنه بایگانی 1394/06/12 1394/06/14 0 24 24 70/94/32 1394/06/04 1394/06/15 سميه رستم نژاد بيمارستان شهدا ني ريز 40 960 960
مهمان دو دقيقه اي بایگانی 1394/06/15 1394/06/15 0 10 10 70/94/30 1394/05/27 1394/05/26 سميه رستم نژاد بيمارستان شهدا ني ريز 182 2940 1630
اشكال دارويي و نحوه تجويز آنها بایگانی 1394/06/16 1394/06/16 0 4 4 70/94/33 1394/06/04 1394/06/21 سميه رستم نژاد بيمارستان شهدا ني ريز 40 160 160
كارگاه احياء نوزاد بایگانی 1394/06/17 1394/06/17 2 2 4 70/94/35 1394/06/14 1394/06/21 سميه رستم نژاد بيمارستان شهدا ني ريز 31 160 124
اصول مراقبت از نوزاد سالم بایگانی 1394/06/18 1394/06/18 0 4 4 70/94/34 1394/06/14 1394/06/21 سميه رستم نژاد بيمارستان شهدا ني ريز 32 156 128
نحوه صحيح تزريق خون و فراورده هاي خوني (همو ويژولانس) بایگانی 1394/06/19 1394/06/19 0 4 4 70/94/39 1394/06/15 1394/06/26 سميه رستم نژاد بيمارستان شهدا ني ريز 40 160 160
احيا قلبي ريوي پايه و پيشرفته بایگانی 1394/06/19 1394/06/19 2 2 4 70/94/36 1394/06/14 1394/06/25 سميه رستم نژاد بيمارستان شهدا ني ريز 37 160 148
نحوه برخورد با انواع گزيدگي ها در اورژانس بایگانی 1394/06/21 1394/06/21 0 4 4 70/94/37 1394/06/14 1394/06/26 سميه رستم نژاد بيمارستان شهدا ني ريز 35 140 140
پيشگيري و كنترل عوامل خطر ساز بيماريهاي قلبي عروقي بایگانی 1394/06/23 1394/06/23 0 16 16 70/94/38 1394/06/14 1394/06/14 سميه رستم نژاد بيمارستان شهدا ني ريز 51 2400 656
عوارض سكته قلبي  بایگانی 1394/06/26 1394/06/26 0 4 4 70/94/40 1394/06/17 1394/06/28 سميه رستم نژاد بيمارستان شهدا ني ريز 38 152 152
مباني بهداشت محيط در بخشهاي درماني بایگانی 1394/07/09 1394/07/09 0 4 4 70/94/41 1394/07/01 1394/07/20 سميه رستم نژاد بيمارستان شهدا ني ريز 37 152 148
مباني كنترل عفونت در بخش هاي درماني بایگانی 1394/07/13 1394/07/13 0 4 4 70/94/42 1394/07/05 1394/07/20 سميه رستم نژاد بيمارستان شهدا ني ريز 39 160 156
كارگاه احياء قلبي ريوي پيشرفته  بایگانی 1394/07/23 1394/07/23 2 5 7 70/94/43 1394/07/07 1394/07/28 سميه رستم نژاد بيمارستان شهدا ني ريز 40 280 280
اسوه حسنه بایگانی 1394/07/25 1394/07/28 0 24 24 70/94/44 1394/07/19 1394/07/28 سميه رستم نژاد بيمارستان شهدا ني ريز 40 960 960
آموزش نرم افزار اتوماسيون اداري نسخه 1 بایگانی 1394/08/03 1394/08/03 0 6 6 70/94/45 1394/07/19 1394/08/12 سميه رستم نژاد بيمارستان شهدا ني ريز 37 234 222
نرم افزار اتوماسيون اداري نسخه 2 بایگانی 1394/08/04 1394/08/04 0 3 3 70/94/46 1394/07/19 1394/08/12 سميه رستم نژاد بيمارستان شهدا ني ريز 39 117 117
كاربرد فن آوري اطلاعات بایگانی 1394/08/05 1394/08/05 0 6 6 70/94/47 1394/07/19 1394/08/12 سميه رستم نژاد بيمارستان شهدا ني ريز 40 240 240
نور احكام بایگانی 1394/08/06 1394/08/06 0 15 15 70/94/48 1394/07/19 1394/07/16 سميه رستم نژاد بيمارستان شهدا ني ريز 54 1905 510
مباني كنترل عفونت  بایگانی 1394/08/07 1394/08/07 0 6 6 70/94/55 1394/07/27 1394/08/11 سميه رستم نژاد بيمارستان شهدا ني ريز 40 240 240
بحران و حوادث غير مترقبه بایگانی 1394/08/08 1394/08/08 0 6 6 70/94/56 1394/08/03 1394/08/11 سميه رستم نژاد بيمارستان شهدا ني ريز 40 240 240
پيشگيري و كنترل عوامل خطر ساز بيماريهاي قلبي عروقي بایگانی 1394/08/09 1394/08/09 0 16 16 70/94/49 1394/07/19 1394/07/16 سميه رستم نژاد بيمارستان شهدا ني ريز 33 1904 480
كنترل عفونت و بهداشت فردي بایگانی 1394/08/11 1394/08/11 0 7 7 70/94/57 1394/08/03 1394/08/20 سميه رستم نژاد بيمارستان شهدا ني ريز 39 280 273
مراقبت از مادران مبتلا به اكلامپسي و پره اكلامپسي بایگانی 1394/08/12 1394/08/12 0 4 4 70/94/50 1394/07/19 1394/08/20 سميه رستم نژاد بيمارستان شهدا ني ريز 40 160 160
بيماريهاي داخلي و مراقبتهاي آن بایگانی 1394/08/13 1394/08/13 0 4 4 70/94/51 1394/07/19 1394/08/20 سميه رستم نژاد بيمارستان شهدا ني ريز 40 160 160
آشنايي با داروهاي جعبه اورژانس بایگانی 1394/08/14 1394/08/14 0 4 4 70/94/52 1394/07/19 1394/08/20 سميه رستم نژاد بيمارستان شهدا ني ريز 40 160 160
تكنيكهاي پيشگيري و درمان زخم هاي فشاري بایگانی 1394/08/16 1394/08/16 0 4 4 70/94/53 1394/07/22 1394/08/20 سميه رستم نژاد بيمارستان شهدا ني ريز 40 160 160
مباني اعتبار بخشي در بخشهاي درماني بایگانی 1394/08/17 1394/08/17 0 4 4 70/94/54 1394/07/22 1394/08/20 سميه رستم نژاد بيمارستان شهدا ني ريز 40 160 160
مباني اعتبار بخشي بایگانی 1394/08/19 1394/08/19 0 6 6 70/94/60 1394/08/09 1394/08/28 سميه رستم نژاد بيمارستان شهدا ني ريز 39 240 234
تزريقات ايمن بایگانی 1394/08/19 1394/08/19 0 3 3 70/94/58 1394/08/04 1394/08/28 سميه رستم نژاد بيمارستان شهدا ني ريز 146 447 438
مباني حاكميت باليني بایگانی 1394/08/21 1394/08/21 0 6 6 70/94/59 1394/08/04 1394/08/28 سميه رستم نژاد بيمارستان شهدا ني ريز 40 240 240
آثار و جلوه هاي حيا بایگانی 1394/08/24 1394/08/24 0 10 10 70/94/63 1394/08/17 1394/08/16 سميه رستم نژاد بيمارستان شهدا ني ريز 11 930 30
طرح تكريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع - مقدماتي بایگانی 1394/08/25 1394/08/25 0 6 6 70/94/61 1394/08/16 1394/09/06 سميه رستم نژاد بيمارستان شهدا ني ريز 45 282 270
طرح تكريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع - پيشرفته بایگانی 1394/08/26 1394/08/26 0 6 6 70/94/62 1394/08/16 1394/09/06 سميه رستم نژاد بيمارستان شهدا ني ريز 151 930 906
روشهاي پرتو نگاري قفسه سينه  بایگانی 1394/09/01 1394/09/01 0 4 4 70/94/64 1394/08/23 1394/09/07 سميه رستم نژاد بيمارستان شهدا ني ريز 11 64 44
اصول راديوگرافي ديجيتال بایگانی 1394/09/02 1394/09/02 0 4 4 70/94/65 1394/08/23 1394/09/07 سميه رستم نژاد بيمارستان شهدا ني ريز 11 64 44
نحوه صحيح تزريق خون و فراورده هاي خوني (همو ويژولانس) بایگانی 1394/09/03 1394/09/03 0 4 4 70/94/66 1394/08/23 1394/09/09 سميه رستم نژاد بيمارستان شهدا ني ريز 40 160 160
كارگاه آموزشي گزارش نويسي جامع پرستاري بایگانی 1394/09/04 1394/09/04 0 4 4 70/94/67 1394/08/25 1394/09/09 سميه رستم نژاد بيمارستان شهدا ني ريز 40 160 160
بهداشت محيط و ضد عفوني كننده ها بایگانی 1394/09/06 1394/09/06 0 4 4 70/94/68 1394/08/26 1394/09/09 سميه رستم نژاد بيمارستان شهدا ني ريز 38 160 152
آشنائي با گند زداها و روشهاي رقيق سازي بایگانی 1394/09/08 1394/09/08 2 2 4 70/94/69 1394/08/26 1394/09/09 سميه رستم نژاد بيمارستان شهدا ني ريز 35 148 140
راههاي انتقال هپاتيت و ايدز و پيشگيري از آنها بایگانی 1394/09/09 1394/09/09 0 6 6 70/94/70 1394/09/08 1394/09/17 سميه رستم نژاد بيمارستان شهدا ني ريز 40 240 240
كنترل علائم حياتي بایگانی 1394/09/22 1394/09/22 0 4 4 70/94/71 1394/09/15 1394/09/29 سميه رستم نژاد بيمارستان شهدا ني ريز 24 156 96
احياء قلبي ريوي بایگانی 1394/09/23 1394/09/23 0 6 6 70/94/72 1394/09/15 1394/09/29 سميه رستم نژاد بيمارستان شهدا ني ريز 25 228 150
تشخيص ارزش ها و عقايد گيرندگان خدمت و رعايت حقوق آنان             بایگانی 1394/10/13 1394/10/13 0 4 4 70/94/76 1394/10/05 1394/10/16 سميه رستم نژاد بيمارستان شهدا ني ريز 32 156 128
نحوه ارتباطات موثر و تعامل با بيمار بایگانی 1394/10/14 1394/10/14 0 4 4 70/94/73 1394/10/01 1394/10/22 سميه رستم نژاد بيمارستان شهدا ني ريز 36 160 144
مهارتهاي ارتباطي موثر بایگانی 1394/10/15 1394/10/15 0 4 4 70/94/75 1394/10/05 1394/10/22 سميه رستم نژاد بيمارستان شهدا ني ريز 32 160 128
كنترل خشم بایگانی 1394/10/16 1394/10/16 2 4 6 70/94/74 1394/10/02 1394/10/22 سميه رستم نژاد بيمارستان شهدا ني ريز 31 240 186
كارگاه آموزشي نحوه استفاده از الكترو شوك و نگهداري آن بایگانی 1394/10/17 1394/10/17 2 2 4 70/94/77 1394/10/06 1394/10/29 سميه رستم نژاد بيمارستان شهدا ني ريز 40 160 160
كارگاه آموزشي تجهيزات پزشكي و نحوه نگهداري بایگانی 1394/10/19 1394/10/19 1 2 3 70/94/78 1394/10/06 1394/10/29 سميه رستم نژاد بيمارستان شهدا ني ريز 40 120 120
روشهاي پرتو نگاري سر و گردن  بایگانی 1394/10/20 1394/10/20 0 4 4 70/94/79 1394/10/06 1394/10/29 سميه رستم نژاد بيمارستان شهدا ني ريز 11 44 44
اصول كنترل كيفي در آزمايشگاه تالاسمي بایگانی 1394/10/21 1394/10/21 0 4 4 70/94/80 1394/10/06 1394/10/29 سميه رستم نژاد بيمارستان شهدا ني ريز 26 120 104
الكتروفروز  بایگانی 1394/10/22 1394/10/22 0 4 4 70/94/81 1394/10/06 1394/10/29 سميه رستم نژاد بيمارستان شهدا ني ريز 26 132 104
آرتيفكتهاي فيلم راديولژي بایگانی 1394/10/23 1394/10/23 0 4 4 70/94/82 1394/10/16 1394/10/29 سميه رستم نژاد بيمارستان شهدا ني ريز 11 56 44
انواع پانسمان زخم وآشنايي با پانسمانهاي مدرن بایگانی 1394/10/24 1394/10/24 0 4 4 70/94/83 1394/10/16 1394/10/29 سميه رستم نژاد بيمارستان شهدا ني ريز 40 160 160
نحوه پانسمان و آتل بندي  بایگانی 1394/10/26 1394/10/26 0 4 4 70/94/85 1394/10/19 1394/10/29 سميه رستم نژاد بيمارستان شهدا ني ريز 40 160 160
آنتي بيوگرام بایگانی 1394/10/27 1394/10/27 0 4 4 70/94/84 1394/10/16 1394/10/29 سميه رستم نژاد بيمارستان شهدا ني ريز 28 112 112
مدون اعتبار بخشي بایگانی 1394/11/10 1394/11/16 12 20 32 70/94/86 1394/11/03 1394/11/20 سميه رستم نژاد بيمارستان شهدا ني ريز 40 1280 1280
آشنايي با ترياژ به روش ESI بایگانی 1394/11/17 1394/11/17 0 4 4 70/94/87 1394/11/03 1394/11/20 سميه رستم نژاد بيمارستان شهدا ني ريز 40 160 160
اورژانسهاي تروما بایگانی 1394/11/18 1394/11/18 0 4 4 70/94/88 1394/11/04 1394/11/21 سميه رستم نژاد بيمارستان شهدا ني ريز 40 160 160

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-5-23 11:22        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ