لیست دوره های درخواستی

 
ردیفعنوان دوره درخواستیتاریخ  شروعتاریخ خاتمهتعداد ساعاتوضعیت    شماره مجوز    تاریخ مجوز    نفراتنفر ساعتنفر ساعت قبولی
1کارگاه آموزشی طرز استفاده از الکتروشوک18/02/9018/02/906بایگانی 1/70/9011/02/9044264264
2کارگاه آموزشی نحوه استفاده از دستگاه الکتروکوتری در اتاق عمل 19/02/9019/02/904بایگانی 3/70/9012/02/90124848
3استفاده از سرنگ پمپ و اینفیوژن پمپ20/02/9020/02/906بایگانی 2/70/9011/02/9029174174
4کارگاه آموزشی نحوه صحیح 
استفاده ازمانیتورینگ
22/02/9022/02/906بایگانی 4/70/9012/02/9030180180
5پذیرش بیمار در اتاق عمل و چگونگی کار با سیستم HIS12/03/9012/03/906بایگانی 5/70/9005/03/90116660
6آشنایی با اصول و قوانین بی هوشی در اتاق عمل و سیستم HIS 19/03/9019/03/906بایگانی 6/70/9008/03/90106054
7آشنایی با دستگاه الکتروکوتری و تورنیکت02/04/9002/04/906بایگانی 7/70/9030/03/90106060
8آشنایی با محیط استاندارد CSSD و
چگونگی فضاسازی  در آن
16/04/9016/04/904بایگانی 8/70/9004/04/90114444
9آشنایی با دستگاه ها و تجهیزات بی هوشی23/04/9023/04/904موافقت 11/70/9021/04/90114444
10 کارگاه CPR در کودکان و نوزادان 05/05/90 05/05/90 بایگانی  90/70/12 02/05/90 26 208 208 
11 آشنایی با تجهیزات ضروری مورد نیاز در PACU 
 06/05/9006/05/90 بایگانی  90/70/13 02/05/90 1166 66 
 12قانون مدیریت خدمات کشوری (عمومی)15/05/9015/05/90 12 موافقت  9/70/9014/04/9041492492
13آشنایی با نظام هدفمندکردن یارانه ها 20/05/9020/05/908موافقت 10/70/9014/04/9095760736
14آموزشی cpcr تئوری و عملی  31/05/90 31/05/90 بایگانی  90/70/14 24/05/90 23 184 184 
15زخم بستر و پانسمان صحیح آن  03/06/90 03/06/90 بایگانی  90/70/15 24/05/90 26 182 182 
16 داروهای جعبه اورژانس 09/07/90 09/07/90 بایگانی  9/202/70/16 05/07/9014 56 56 
17آشنایی با عنواع پوزیشنهای جراحی و ضمائم تخت عمل  10/07/90 10/07/90 بایگانی  9/202/70/1705/07/90 12 48 48 
18کارگاه آموزشی تغذیه در بیماران قلبی و دیابتی  11/07/90 11/07/90 بایگانی  9/202/70/18 05/07/90 14 70 70 
19 آشنایی با روشهای صحیح پکینگ و حمل وسایل استریل 12/07/90 12/07/90 بایگانی  9/0202/70/19 05/07/90 13 52 52 
20گزارش نویسی در ریکاوری و ترخیص بیمار از PACU 16/07/90 16/07/90 بایگانی  9/202/70/21 13/07/90 13 52 52 
21کار با دستگاه ونتیلاتور  16/07/90 16/07/90 بایگانی  9/202/70/20 05/07/90 32 32 
22آشنایی با خون و فراورده های خونی  17/07/90 17/07/90 بایگانی  9/202/70/22 14/07/90 13 52 52 
23کار با دستگاه دی سی شوک  27/07/90 27/07/90 بایگانی  9/202/70/23 20/07/90 27 108 108 
24اطفا، حریق تئوری و عملی  27/07/90 27/07/90عدم موافقت   19/07/90    
25استفاده از سرنگ پمپ و اینفیوژن پمپ  28/07/90 28/07/90 بایگانی  9/202/70/24 20/07/90 17 68 68 
26آشنایی با ضدعفونی کننده ها و روش صحیح اسکراپ  10/08/90 10/08/90 موافقت  9/202/70/26 03/08/90 
27 پاکسازی قبل از استریلیراسیون و روشهای استریلیزاسیون10/08/90 10/08/90 موافقت  9/202/70/25 03/08/90  0 0
28آشنایی با روشهای پایش استریلیزاسیون و انواع اندیکاتورها  11/08/90 11/08/90 موافقت  9/202/70/27 03/08/90  0 0 0
29اورژانس شناخت داروهای کاربردی در 
PACU 
11/08/90 11/08/90 عدم موافقت       
30احکام نماز بیماران در بیمارستان  15/08/90 15/08/90 عدم موافقت       
31حاکمیت بالینی 17/08/9017/08/904موافقت 9/202/70/2810/08/90000
32مهارتهای ارتباطی 12/09/9012/09/904بایگانی 29/70/202/902/09/1390249696
33اورژانسهای جراحی 13/09/9013/09/906بایگانی 30/70/202/906/09/9029174174
34آشنایی با روشهای پایش استریلیزاسیون و انواع اندیکاتورها16/09/9016/09/904بایگانی 31/70/202/906/09/90135252
35آشنایی با وسایل ضروری در اتاق عمل 16/09/9016/09/904بایگانی 32/70/202/906/09/90124848
36مراقبتهای پرستاری در جراحی 26/09/9026/09/906بایگانی 23/70/202/919/09/90159090
37آشنایی با انواع دستگاه C-ARM و میکروسکوپ و روش کار با آن 10/10/9010/10/904عدم موافقت      
38اهمیت واحد CSSD و جایگاه کنونی آن در بیمارستان 11/10/9011/10/904موافقت 34/70/202/903/10/9083232
39بی هوشی در بیمارستان با بیماریهای همراه 12/10/9012/10/904بایگانی 35/70/202/903/10/90135252
40مراقبت های عمومی در PACU13/10/9013/10/904بایگانی 36/70/202/903/10/90145656
41قانون مدیریت خدمات کشوری (عمومی)15/10/9015/10/908عدم موافقت  10/10/90000
42کارگاه آموزشی CPCR نوزادان17/10/9017/10/906بایگانی 37/70/202/906/10/9019114114
43نظافت اتاق عمل و توجهات ایمنی اتاق عمل و بیمار18/10/9018/10/904بایگانی 38/70/202/906/10/90145656
44آموزش روش صحیح کار در PACU19/10/9019/10/904بایگانی 39/70/202/906/10/90135252
45مراقبت های ویژه در PACU و آشنایی با عوارض بیهوشی 21/10/9021/10/904بایگانی 41/70/202/911/10/90124848
46آموزش اورژانسهای اورتوپدی 22/10/9022/10/906بایگانی 44/70/202/917/10/90148484
47سیمینار تازه های CPR25/10/9025/10/906بایگانی 42/70/202/914/10/9025150150
48راههای مقابله با استرس 26/10/9026/10/906بایگانی 43/70/202/914/10/90169696
49تزریقات ایمن 13/11/9013/11/904بایگانی 35/70/202/906/11/9029116116
50آشنایی با دستگاه لاپاراسکوپی 20/11/90 20/11/90بایگانی35/70/202/9 13/11/90135252 
51آشنایی با چک لیست سازمان استریلیزاسیون جهانی و نحوه تنظیم آن23/11/9023/11/905بایگانی 36/70/202/913/11/90147070
52تفسیر EKG25/11/9025/11/906بایگانی 37/70/202/913/11/90148484
53آریتمی قلبی و خواندن صحیح EKG04/12/9004/12/904بایگانی 38/70/202/926/11/9024144144
54MI و مراقبتهای آن 07/12/9007/12/906موافقت    39/70/202/926/11/9000
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-2-16 0:04        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ