مديريت پرسنلي (personnel management):
شايد اين حوزه شناخته شده ترين جنبه از حاكميت باليني باشد كه بدليل خصوصيات ذاتي مديريت نظام ارائه خدمات، فعاليتهاي شناخته شده اي براي آن در جريان است. در اين بخش، هدف تأمين و تضمين حضور بهنگام و كافي پرسنل ارائه كننده خدمات، بعنوان اصلي ترين ورودي در فرآيند خدمت مي باشد. وجود ساز و كار نيازسنجي پرسنلي از نظر تعداد و تأمين موارد كمبود يا برقراري تناسب در توزيع نيروي انساني در بخشهاي سازمان درمانگر، مديريت حضور و غياب و مرخصي پرسنل اعم از كادر پرستاري و پزشكي، مديريت برنامه هاي شيفتها و كشيك ها (بويژه مسئله تعويض كشيك ها و كشيك هاي on call) و همچنين بررسي منظم مجوز ادامه انجام كار و گذراندن دوره هاي ضروري براي ارتقاء‌شغلي از اجزاء اصلي اين حوزه مي باشند. عدم امكان تأمين نيروي انساني مطابق با نياز جاري و عدم امكان حفظ نيروهاي موقتي آموزش ديده و ماهر بدليل نوع مديريت عمومي و دولتي از مسائلي است كه پيشرفت در اين جنبه از حاكميت باليني را با مشكل مواجه مي سازد.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-27 10:54        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ