مميزي باليني (clinical audit):
مميزي يك عنصر كليدي در CG است. مميزي مكانيسمي را فراهم مي كند كه در آن تلاش براي موفقيت در درمانها و كارها پايش شود. مميزي در واقع پاسخ به سؤال زير است:
چند درصد از اعمال و كارهاي انجام شده به نتيجه مطلوب دست يافته است؟
براي اين بخش مي توان به تهيه فهرست اقدامات تشخيصي درماني شايع در بخش خود اقدام نمود و آنچه را كه با توجه به علم روز و نظر كارشناسان، در هر يك از اين اقدامات به عنوان موفقيت محسوب مي گردد، به عنوان استاندارد تعريف و سپس اقدام به سنجش آن بشكل منظم نمود.
از مهمترين آفات CA اكتفا به ارزيابي و عدم طراحي مداخله براي بهبود آن و همچنين عدم كنترل كاركرد مداخله طراحي شده مي باشد
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-27 10:55        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ