شرح وظایف:
- برنامه ريزي درزمينه هاي ارتقاء كيفي وبهبود مستمر فعاليتهاي ارائه خدمات مددجويان 
 - منابع شامل نيروي  انساني (پرستاران ، بهياران كمك بهياران تكنسينها و كاردان هاي اطاق عمل وهوشبري وساير كادر وابسته )/ ساختار فيزيكي/ امكانات وتجهيزات 
- تعيين اهداف (كوتاه مدت ، ميان مدت ، درازمدت ) مبتني برنيازها جهت تامين ، حفظ وارتقاء سطح سلامت ورفاه اجتماعي مددجو / بيمار باتوجه به خط مشي هاي مركز  متبوع وپيشنهاد به مقامات ذيربط 
 - تعيين خط مشي واتخاذ روشهاي مناسب وتعيين جدول زمان بندي براي رسيدن به اهداف مورد نظر
- برنامه ريزي جهت تشكيل وشركت دركميته هاي خاص باشرح وظايف مدون(آموزشي ، پژوهشي ،كنترل ونظارت كنترل عفونت و .) 
- ارائه راهكار بهينه به مسئول وايجاد شرايط مناسب جهت استفاده بهينه از منابع موجود به منظور دستيابي به اهداف مورد نظر . 
 - ايجاد هماهنگي ومشاركت فعال دربرنامه ريزي هاي بهداشتي درماني وتوانبخشي مركز . 
- ايجاد هماهنگي دربرنامه هاي آموزشي باليني دانشجويان گروههاي پرستاري 
- تعيين وپيشنهاد بودجه مورد نياز واولويت بندي آنها جهت اجراي برنامه‌هاي پرستاري 
- انجام برنامه ريزي وهمكاري باساير واحدهاي ذيربط درجهت ارتقاء دانش ومهارت حرفه‌اي كاركنان پرستاري 
- ارائه راهكارهاي اساسي دربرنامه ريزي جهت تامين رفاه كاركنان تحت نظارت با همكاري ساير واحدهاي ذيربط 
- تعيين حدود وانتظارات وعوامل عملكردي دررده هاي مختلف شغلي باتوجه به امكانات وشرح وظايف مصوب
- بكارگيري نيروي انساني براساس توانايي افراد درشيفتهاي مختلف كاري
- بكارگيري نيروي انساني براساس توانايي افراد درشيفتهاي مختلف كاري
- پيشنهاد ومصاحبه باداوطلبان وانتخاب افراد صلاحيت دار ومعرفي آنها به كارگزيني جهت بكارگيري
-  پيشنهاد انتصاب وانتقال كاركنان تحت نظارت به رياست مركزي آنها به كارگزيني جهت به كارگيري 
-  تصميم گيري درمورد مرخصي ها ، ماموريتها و كاركنان گروه پرستاري
- رهبري وهدايت واحدهاي ذيربط درجهت تحقق اهداف گروه پرستاري
- ارائه الگوي مناسب پرستاري بابرقراري ارتباط موثر/ عملكرد مطلوب/ حسن رفتار شغلي و... 
- اتخاذ تدابير لازم وارائه راهكارهاي اساسي درجهت ايجاد تقويت انگيزش دركاركنان (تشويق و تنبيه ) گروه پرستاري 
- تشكيل واداره جلسات اختصاصي وويژه درجهت حل مشكلات واحدهاي ذيربط با بهره‌مندي از فن آوريهاي علمي حل مسئله 
- تامين نيازهاي آموزش كاركنان شامل : آشناسازي پرسنل جديدالورود با مقررات خط مشي ها .
- رسيدگي و پيگيري مشكلات كاركنان گروه پرستاري
-  نظارت و كنترل كيفيت مراقبت پرستاري براساس استانداردها تعيين شده با استفاده از ابزارهاي مناسب (چك ليست و .)
 - نظارت برحسن اجراي شرح وظايف سطوح مختلف كاركنان پرستاري
 - بررسي آماري از برآيند خدمات پرستاري شامل حوادث ، آمارمرگ ومير و سوء مراقبت ورفتار ، عفونتهاي ثانويه و ...
 - نظارت برارزشيابي مستمر عملكرد كاركنان پرستاري درطول سال
 - بازديد مستمر ازواحدها درشيفتهاي مختلف
- ارزشيابي، برنامه هاي تعيين شده مبتني برهدف مركز و گزارش عملكرد
- بررسي سطح رضايت مندي بيمار  
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-27 9:11        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ