موجود
رسمی/پیمانی  
طرحی
قراردادی و شرکتی
نوع
 
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
پرستار
 
91
19
38
831
8
11
3
بهیار
 
3
2
2
2
-
-
1
-
کمک بهیار
 
2
2
-
2
-
-
2
2
بیماریار
 
3
4
-
-
-
-
3
4
کاردان اتاق عمل
 
3
-
3
-
-
-
-
-
کاردان هوشبری
 
-
-
-
-
-
-
-
-
کارشناس مامایی
 
13
-
4
-
8
-
1
-
کاردان مامایی
 
1
-
1
-
-
-
-
-
کارشناس هوشبری
11
221
7
-21
کارشناس اتاق عمل
11
1
1
-
9
1
1
-
کاردان فوریتها
-
3
-
1
-
-
-
2
جمع کل
 
138
33
51
15
5592112
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-1-23 11:12        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ