موجود
رسمی/پیمانی  
طرحی
قراردادی
نوع
 
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
پرستار
 
60
9
29
5
14
2
17
2
بهیار
 
7
5
7
5
-
-
-
-
کمک بهیار
 
2
2
-
2
-
-
2
2
بهیار ماما
 
1
-
1
-
-
-
-
-
کاردان اتاق عمل
 
8
-
7
-
-
1
-
-
کاردان هوشبری
 
2
1
1
1
-
-
1
-
کارشناس مامایی
 
10
-
5
-
4
-
1
-
کاردان مامایی
 
2
-
2
-
-
-
-
-
کارشناس هوشبری
1
---
2
---
جمع کل
 
90
20
56
15
14
2
20
-
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-3-1 8:37        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ