تجهیزات پزشکی

مسئول تجهیزات پزشکی:
علیرضا خازن

شرح وظایف:
1-   انجام فر آیند خرید تجهیزات پزشکی
 2- اعلام نظر و هماهنگی جهت توزیع تجهیزات پزشکی در بخش های مختلف بیمارستان 
 3-  نظارت بر نحوه نصب ، راه اندازی و آموزش تجهیزات پزشکی جدید توسط شرکتهای مختلف
4- نظارت بر اجرای دقیق و منظم قرار دادهای خرید ، سرویس و نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی 
  5- نظارت بر فرآیند تعمیر و سرویس تجهیزات پزشکی بخشهای مختلف بیمارستان
 6- نظارت بر بازدید بخش های مختلف بیمارستان در اجرای طرح یکسان سازی تعمیرات و نگهداشت تجهیزات پزشکی
7- همکاری در عقد قرار دادهای خرید و سرویس و نگهداری تجهیزات پزشکی

شماره تماس داخلی: 254
 
 
 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-27 10:27        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ