كارگزيني

مسئول كارگزيني:
عزت اله زردشت ( ليسانس علوم اجتماعي )

اقدامات:
-تهیه پیش نویس نامه های مختلف اداری و کارگزینی و احکام مربوطه
 
2- تهیه پیش نویس خلاصه پرونده استخدامی کارمندان بطور کامل
 
3- بررسی خلاصه پرونده استخدامی کارمندان
 
4- رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای واصله مربوط به امور استخدام ، تبدیل وضعیت استخدامی ، ترفیع و بازنشستگی و تعیین و برقراری حقوق بازنشستگی و یا وظیفه
 
5- بررسی شکایات کارمندان و تهیه پیش نویس پاسخهای لازم طبق دستور مافوق
 
6- انجان رسیدگی های مقدماتی به منظور تعیین مدت خدمات مختلف کارمندان
 
7- راهنمایی شاغلان طبقات مادون در انجام وظایف محوله
 
8- نظارت بر حضور و غیاب ، مرخصی و اضافه کاریهای پرسنل
 
9- تنظیم و رفع نواقص موجود در احکام کاری پرسنل رسمی پیمانی و قراردادی
 
10- انجام کلیه امور مربوط به ارزشیابی و ارتقاء شغلی پرسنل رسمی شاغل در مرکز


شماره داخلی : 217

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-27 10:28        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ