اعضای تیم مدیریتی بیمارستان :

 
سید جواد پاکبازی
کارشناس پرستاری
ریاست بیمارستان
لیلا زمانی
کارشناس ارشد مدیریت
مدیر داخلی
حسین تقی پور
کارشناس پرستاری
مترون


شرح وظایف تیم مدیریتی :

1.       تدوین برنامه استراتژیک 3تا 5 ساله بیمارستان

2.       بازنگری برنامه استراتژیک بیمارستان (حداقل سالانه )

3.       نشر بیانیه رسالت بیمارستان در تمامی قسمت ها به نحوی که تمام کارکنان از آن آگاهی داشته باشند.

4.       تعیین ایمنی بیمار و ارتقای مستمرکیفیت به عنوان اولویت های استرا تژیک بیمارستان و نظارت بر اجرای آن در قالب برنامه عملیاتی در کل بیمارستان

5.       تخصیص منابع به بخش ها و واحدها به منظور دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان

6.       نظارت بر اجرای برنامه عملیاتی مناسب در کل بیمارستان برای بهبود کیفیت وایمنی بیمارودستیابی به اهداف استراتژیک .بیمارستان

7.       مشارکت در تدوین برنامه بهبود کیفیت وایمنی بیمار

8.       نظارت بر تعیین و تحلیل شاخص های کلیدی عملکرد وانجام اقدامات اصلاحی براساس آنها در تمام بخش ها وواحدهای بیمارستان از جمله واحدهای برون سپاری شده

9.       کسب اطمینان از انجام اقدامات لازم در خصوص گزارش های ارزیابی و یا سازمان های قانون گذار از جمله اعتبار بخشی

                    بازدید منظم مدیریتی به منظور ارتقای فرهنگ ایمنی بیمار، شناسایی خطرات موجود در سیستم و اعمال مداخله جهت ارتقای فرصت ها

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-1-23 10:39        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ